فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی
ویژه اعضای مجمع عمومی
مجمع عمومی (انتخاباتی)
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
ویژه ثبت نام
برای نامزدی پست های هیات رییسه
بخش ثبت نام در
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال (انتخاباتی) -۸ شهریور 1401
طبق فراخوان از تاریخ 14-04-1401 لغایت 20-04-1401 ساعت 16:00 فعال می باشد